LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2BBF @ KO24

Тур: 2015-02-03
# Позывной WWL QRB
1 YL2AJ KO16 282
2 LY1CR KO15 213
3 EW1AA KO33 171
4 LY2NA KO15 165
5 LY2R KO15 150
6 EU6AF KO35 111
7 LY1CO KO15 104
8 EW4EW KO23 88
9 LY3BF KO24 55
10 LY2BDI KO24 7
11 LY4SS KO24 7
12 LY1KL KO24 5