LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY1CR @ KO15

Тур: 2019-10-01
# Позывной WWL QRB
1 SM3BEI JP81 709
2 SM6BFE JO68 697
3 SK4AO JP70 689
4 SM6CEN JO67 660
5 OZ6TY JO55 649
6 SQ6PO JO71 597
7 OH1OP KP10 584
8 SK6W JO78 578
9 SK7MW JO65 578
10 OH4LA KP20 557
11 OH1ND KP00 556
12 SK0EN JO99 540
13 OH0AZX KP00 536
14 SM7DTE JO75 504
15 SO3AK JO82 482
16 ES5PC KO38 421
17 EW6X KO45 410
18 ES6FX KO37 410
19 SN1I JO84 410
20 SM7ATL JO86 386
21 EU1AI KO33 385
22 YL2GD KO37 371
23 SP2FRY JO83 340
24 SP2WPY JO94 264
25 SP2HHX JO94 261
26 LY2BBF KO24 213
27 LY2BAW KO25 177
28 UA2FL KO04 142
29 LY2FN KO14 129
30 RA2FGG KO04 129
31 RA2FB KO05 51
32 LY2DR KO15 0