LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2R @ KO15

Тур: 2022-10-11
# Позывной WWL QRB
1 SM6VTZ JO58 786
2 SM6BFE JO68 764
3 SM4HFI JP70 719
4 SK0EN JO99 553
5 SK0CT JO99 536
6 SM0NZY JO89 532
7 SM0BSO JO99 515
8 OH4LA KP20 505
9 ES4RM KO49 484
10 SM6EAN JO86 460
11 SP2FRY JO83 442
12 ES2AFF KO29 382
13 SK1BL JO96 372
14 SP2HHX JO94 365
15 ES0FX KO08 321
16 LY1BWB KO24 150
17 LY2BBF KO24 150
18 LY2BDA KO24 144
19 YL2AJ KO16 139
20 YL2AO KO16 119
21 YL2RN KO26 74
22 LY2CH KO15 39
23 LY5VP KO15 30