LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2WR @ KO24

Тур: 2021-11-02
# Позывной WWL QRB
1 OK1TEH JO70 840
2 OZ6TY JO55 802
3 OZ2AR JO65 794
4 SK4EA JO79 787
5 SK0EN JO99 687
6 SK0CT JO99 667
7 SM0KAK JO89 666
8 OH0AZX KP00 664
9 SA0CAN JO99 646
10 SM0BSO JO99 645
11 OH4LA KP20 631
12 ES4RM KO49 584
13 SM7LCB JO86 534
14 ES2DF KO29 519
15 ES2AFF KO29 510
16 SP2CNW JO93 442
17 SP2FRY JO83 440
18 SP2WPY JO94 387
19 SP2MHC JO94 375
20 YL2GD KO37 358
21 SP5IDR KO01 355
22 YL2AJ KO16 275
23 SQ5TF KO02 262
24 UA2FL KO04 258
25 RA2FGG KO04 253
26 YL3DR KO26 246
27 YL2AO KO16 245
28 YL2QV KO26 231
29 EU1AI KO33 215
30 YL2RN KO26 200
31 LY9Y KO16 184
32 LY2DR KO15 173
33 LY1CR KO15 173
34 LY3PEJ KO15 173
35 RA2RX KO05 168
36 LY2CH KO15 164
37 LY4TB KO15 163
38 SP4CGJ KO14 144
39 LY3UE KO25 124
40 LY5OM KO25 112
41 LY1MX KO25 73
42 LY3PDX KO14 71
43 LY2BBF KO24 55
44 LY3FI KO24 55
45 LY2BAW KO25 53
46 LY2FN KO14 46
47 LY2BDA KO24 39