LYAC Туры

Выберите год:

 

Позывной: LY2R @ KO15

Тур: 2023-03-14
# Позывной WWL QRB
1 SM6VTZ JO58 786
2 SM6BFE JO68 764
3 SM4GGC JO69 738
4 SK6DK JO67 721
5 SM4HFI JP70 719
6 SM7DTE JO75 602
7 SP7EXY KO00 570
8 OH3DP KP10 561
9 SK0CT JO99 536
10 SM0KAK JO89 535
11 OH2FNR KP20 526
12 SM0BSO JO99 515
13 SP2FRY JO83 442
14 ES2NJ KO29 415
15 SK1BL JO97 395
16 ES2MC KO29 392
17 SP2WPY JO94 368
18 ES0FX KO08 321
19 ES8PW KO18 306
20 YL2FZ KO37 281
21 LY2J KO14 146
22 LY2BDA KO24 144
23 YL2AJ KO16 139
24 YL2AO KO16 119
25 LY2CH KO15 39
26 LY2VO KO15 39
27 LY4H KO15 34